Práce přesčas. Máte právo na příplatek nebo náhradní volno. Jak je to s odměňováním za práci přesčas?

Zaměstnanci, který pracuje nad rámec standardní pracovní doby, náleží průměrný výdělek navýšený o příplatek za práci přesčas ve výši minimálně 25 % průměrného výdělku. Zaměstnavatel může tento příplatek ještě případěn zvýšit.

Příplatek za práci přesčas není jedinou možností. Je možné se také domluvit na tom, že místo příplatku dostanete náhradní volno:

  • Za jednu odpracovanou hodinu práce

     přesčas vám zaměstnavatel poskytne 

    jednu hodinu volna

    .

  • O mzdu za vykonanou práci samozřejmě nepřijdete, náhradní volno je kompenzací pouze za nevyplacený přesčasový příspěvek.

  • Pokud však s náhradním volnem za přesčasy nesouhlasíte, můžete jej odmítnout a trvat na poskytnutí výše zmíněného příplatku.

Práce přesčas má ovšem své limity dle zákoníku práce. U jednoho zaměstnance nesmí činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin za kalendářní rok.

Nad uvedený limit pak lze pracovat přesčas jen tehdy, pokud s tím jako zaměstnanec souhlasíte. I pak platí limit osm hodin týdně, který se tentokrát nepočítá pro každý týden zvlášť, ale jako průměr za určité období. To může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích, případně v kolektivní smlouvě lze toto období prodloužit na 52 týdnů.

Je možné do smlouvy zahrnout práci přesčas. Nicméně, je třeba dávat pozor na to, že novela zákoníku práce z roku 2012 zavedla možnost sjednat mzdu s ohledem na práci přesčas pro všechny zaměstnance. Pokud tedy pracovní smlouva uvádí, že mzda již zahrnuje odměnu za práci přesčas, zaměstnavatel může požadovat, abyste pracovali přesčas bez nároku na příplatek nebo náhradní volno. V takovém případě neplatí výše uvedená pravidla.

Při zaměstnání vedoucího pracovníka se často automaticky předpokládá práce přesčasů. Dle zákona mají vedoucí zaměstnanci povolený vyšší limit pro maximální počet přesčasových hodin, a to až 416 hodin ročně. V smlouvě by mělo být specifikováno, zda jsou mzdové nároky vedoucího zaměstnance již zahrnuty v základní mzdě, včetně práce přesčasů. Pokud je mzda stanovena jako mzdový výměr, pak je nutné vždy zvlášť ohodnotit přesčasy.

Co říká zákoník práce o práci přesčas?

PRÁCE PŘESČAS

§ 93

(1) Práci přesčas je možné konat jen výjimečně.

(2) Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, popřípadě za podmínek uvedených v § 91 odst. 2 až 4 i na dny pracovního klidu. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce.

(3) Zaměstnavatel může požadovat práci přesčas nad rozsah uvedený v odstavci 2 pouze na základě dohody se zaměstnancem.

(4) Celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.

(5) Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas ve vyrovnávacím období podle odstavce 4 se nezahrnuje práce přesčas, za kterou bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno.

Mohlo by vás zajímat: